Wiekens ongediertebestrijding logo
  • Mierenbestrijding
Copyright
Copyrights

Disclaimer Wiekens ongediertebestrijding.


Hier vind u onze algemene voorwaarden voor de bestrijdingen die wij bij u uitvoeren.
Bij ons treft u géén kleine lettertjes aan. Alle tekst is in dezelfde lettertype en hetzelfde formaat.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over de algemene voorwaarden, dan kunt u dat aangeven bij uw bericht via de mail of contactformulier. Wij geven u hier graag meer uitleg over.
Mochten er tussentijds wijzigingen zijn dan brengen wij u daar uiteraard via de mail van op de hoogte. De algemene voorwaarden waar u reeds voor getekend heeft blijven voor u ongewijzigd van toepassing.

Onze algemene voorwaarden zijn reeds gedeponeerd bij de K.V.K. te Groningen.
Disclaimer Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, websites, webshops, werkzaamheden en producten van Wiekens Ongedierte Bestrijding. Wij werken onder de handelsnamen Wiekens Ongedierte Bestrijding, Wiekens Wespenbestrijding en Bestrijdingswinkel.

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden  geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
Deze Algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met het toepassen van deze voorwaarden akkoord. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering, beheersing, of andere werkzaamheden welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2. Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen. Prijzen vastgelegd in de offerte zijn twee maanden geldig.

Artikel 3. Prijzen
Wegens het verrichten van bestrijdingswerkzaamheden zullen de daarvoor overeengekomen kosten in rekening worden gebracht. In geval van wijzigingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Wiekens Ongedierte Bestrijding zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Wiekens Ongedierte Bestrijding heeft het recht de prijzen ieder jaar aan te passen volgens indexering.

Indien wij op afspraak aan uw deur staan en er wordt niet geopend zullen wij alsnog proberen u telefonisch te bereiken. Wanneer dit niet lukt zullen wij € 45,- aan voorrijkosten in rekening brengen. U ontvangt hier van een factuur.
Ook wanneer u de afspraak korter dan 2 uur van tevoren wilt laten vervallen zullen wij deze kosten in rekening moeten brengen.


Artikel 4. Uitvoering van werkzaamheden
De bestrijdingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de wijze en volgens het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen, uitgaande van normale werktijden en werkdagen. Eventueel avond en weekend tegen meerprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen. Wiekens Ongedierte Bestrijding zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden onder begeleiding van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens Wiekens Ongedierte bestrijding die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Wiekens Ongedierte Bestrijding met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimten, lokaliteiten, terreinen, etc.
Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Wiekens Ongedierte Bestrijding vergoeden en zo mogelijk Wiekens Ongedierte Bestrijding in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtgever dient eventuele uitstel van werkzaamheden door Wiekens Ongedierte Bestrijding, minimaal 3 werkdagen van tevoren aan te geven. Tenzij anders is overeen gekomen.
De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Wiekens Ongedierte Bestrijding ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Wiekens Ongedierte Bestrijding, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.
Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5. Extra kosten, meer- en minder werk
Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 extra in rekening gebracht.
Meer- en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Wiekens Ongedierte Bestrijding het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid van de uitvoering wordt weggenomen, indien dat mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Wiekens Ongedierte Bestrijding bovendien recht zal hebben op vergoeding van de al ontstane doch onnut gebleken kosten.
De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6. Betaling
De facturering van een serviceovereenkomst geschiedt per maand achteraf. Tenzij anders overeengekomen. De facturering van een losse opdracht geschied na de eerste afspraak van die opdracht achteraf. Wiekens Ongedierte Bestrijding mag particuliere opdrachtgevers verplichten tot contante betaling of betaling via PIN tijdens de eerste afspraak van de losse opdracht. Bij elke afspraak is de opdrachtgever voorrijkosten/inspectiekosten verschuldigd aan Wiekens Ongedierte Bestrijding, ook als hier geen verdere werkzaamheden uit voort komen om welke reden dan ook. Betaling op factuur dient netto, zonder korting of aftrek, binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum, Wiekens Ongedierte Bestrijding herinneringskosten verschuldigd van € 15,00.
Wiekens Ongedierte Bestrijding heeft te allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.
Bij verkoop heeft Wiekens Ongedierte Bestrijding te allen tijde het recht volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering.
Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn, evenals andere bijkomende kosten.

Artikel 7. Reclames
Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zolang op een reclamering door Wiekens Ongedierte Bestrijding nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen, en dus betaling, te voldoen.

Artikel 8. Niet nakoming en beëindiging
Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval een der partijen surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid
Mededelingen door of namens Wiekens Ongedierte Bestrijding betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Dit zal dan per post of via de mail zijn aangegeven door Wiekens Ongedierte Bestrijding.
Wiekens Ongedierte Bestrijding verplicht zich in te spannen om de afgesproken bestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat niet toe dat Wiekens Ongedierte Bestrijding zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
Wiekens Ongedierte Bestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen. (bijv. het verwijderen van materialen om een bepaalde plek te kunnen bereiken of schade ontstaan door het gebruik van bepaalde middelen t.b.v. de werkzaamheden).
Indien deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Wiekens Ongedierte Bestrijding of door een ongeval/ongeluk zal Wiekens Ongedierte Bestrijding voor de geleden schade instaan. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid van het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.
Bij het verkopen van producten garandeert Wiekens Ongedierte Bestrijding dat deze zijn toegestaan in Nederland.
Op door Wiekens Ongedierte Bestrijding aangeleverde producten is een algemene garantie van toepassing. Mocht een product niet goed zijn of aantoonbare mankementen bevatten, dan vergoeden of vervangen wij het product. Ook kan men in dat geval kiezen voor het niet goed geld terug garantie. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht. Dit telt dus niet voor werkzaamheden uitgevoerd door Wiekens Ongedierte Bestrijding. Ook dienen de desbetreffende producten dan weer ingeleverd te worden bij Wiekens Ongedierte Bestrijding in de niet beschadigde originele verpakking. De verzendkosten staan altijd voor de klant, ook bij retourneren.

Artikel 10. Opzegging en beëindiging
Doorlopende overeenkomsten zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode waarvoor de overeenkomst in eerst instantie is aangegaan.
Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Wiekens Ongedierte Bestrijding gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van 25% van het bedrag, dat mede de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.
Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.
Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Wiekens Ongedierte Bestrijding kan de opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Wiekens Ongedierte Bestrijding overdragen aan een derde.

Artikel 11. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Eventuele geschillen tussen Wiekens Ongedierte Bestrijding en de opdrachtgever die niet kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12. Levering en eigendomsoverdracht
De producten zullen worden afgeleverd bij het woonadres van Wiekens Ongedierte Bestrijding. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreken daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.
De eigendom van de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop Wiekens Ongedierte Bestrijding volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

Artikel 13. Het bestrijden van knaagdieren
A.     De weringmaatregelen als door Wiekens Ongedierte Bestrijding aangegeven in een inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door opdrachtgever zijn aangebracht.
B.      De deuren dienen zo veel mogelijk gesloten te blijven.
C.      Tijdens het bestrijden moeten katten en andere huisdieren uit de buurt gehouden worden en goed worden gevoerd.
D.      Wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn. Dat wil zeggen dat bij voorkeur alle pallets etc. 50 cm van   de wand en van elkaar af geplaatst moeten worden.
E.      De afgesproken delen van het pand als kruipruimtes, etc. moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
F.      De door ons aangeven hygiënische maatregelen, moeten zoveel mogelijk uitgevoerd worden.
G.     Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door opdrachtgever.
H.     Voerkisten etc. mogen alleen in overleg verplaatst worden. Tevens dienen deze voerkisten aan de buitenkant netjes gehouden te worden door de opdrachtgever.

Artikel 14. Het bestrijden van insecten, mijten en vliegend ongedierte
A.     Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden. Kleden moeten verwijderd worden en buiten opgehangen worden door opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld. Het beddengoed moet in dichte zakken of wasmachine worden gedaan door opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn. Het beddengoed moet gewassen worden op 60 graden, evenals hondenkleden, kattenkleden, etc. De waakvlam moet worden gedoofd en elektra ontkoppeld. Tevens moet vooraf door de opdrachtgever grondig worden gestofzuigd en de stofzuigerzak geleegd worden. Huisdieren moeten gedurende 4 uren ergens anders verblijven, evenals de bewoners. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 4 uren. Bij vlooienbestrijding dient de opdrachtgever zelf de huisdieren te behandelen danwel laten behandelen door een dierenarts/dierenspeciaalzaak.
B.     Tot 4 uren na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel. De bestrijding wordt dan volledig afgerond.
C.     Bij kakkerlakken dient vooraf alles goed schoongemaakt te worden. Omdat wij met een gel werken zal de overlast tijdens de bestrijding minimaal zijn. Bij signalering van kakkerlakken dient u ons direct te waarschuwen. Een nabehandeling is dan nodig! De gel mag gedurende 6 weken niet worden weggehaald.
D.     Bij overige insecten dient u vooral de, in de offerte afgesproken, ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden. Producten zullen worden afgeleverd op het magazijn.

Artikel 15. Het bestrijden van insecten in het algemeen
A.     In de offerte vermelde afspraken over afdekken, etc. dienen te worden nagekomen.
B.     Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen uit de te behandelen ruimten, in het bijzonder fruitschalen, etc.
C.     Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen in de offerte vermelde tijd. (gemiddeld 4 uren)
D.     Meerwerk zal worden berekend in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.
E.     Wiekens Ongedierte Bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
F.     Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Wiekens Ongedierte Bestrijding. Dit valt voor ons niet te voorzien.

Artikel 16. Het bestrijden van houtaantastende insecten en preventief beschermen van hout
A.     Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of in de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
B.     De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden, indien Wiekens Ongedierte Bestrijding goederen moet verplaatsen, zal dit extra verrekend worden.
C.     Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn, een en ander als aangegeven in het inspectierapport. Lekkages moeten spoedig worden verholpen.
D.     Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn. Indien dit niet het geval is, zal Wiekens Ongedierte Bestrijding het spuitklaar maken. Dit zal als meerwerk verrekend worden.
E.     Indien er volgens afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever te worden afgedekt met deugdelijk folie.
F.      Levensmiddelen, ook aardappelen en uien in schuur, dienen altijd verwijderd te worden door opdrachtgever.
G.     Open vuur en vooral ook “waakvlammen” moeten vooraf door de opdrachtgever worden gedoofd.
H.     Huisdieren mogen gedurende de behandeling, evenals tot 4 uur na de behandeling niet in de te behandelen ruimte verblijven. Geldt 4 uur voor de aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen.
I.     Elektronische apparatuur, tl’s en armaturen etc. moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden; plexiglas, vloerbedekkingen, natuurstenen vloeren, vloerbedekkingen, delen van de kapconstructie die niet behandeld dienen te worden, boeken etc. moeten eveneens deugdelijk worden afgedekt door opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
J.     Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes 4 uur niet worden betreden.
K.     Indien het een “open” dakconstructie betreft (d.w.z. zonder beschot) moeten vijvers buiten ook goed worden afgedekt door opdrachtgever. Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van Wiekens Ongedierte Bestrijding.
L.     Garantie op alle door ons behandelde delen zijn volgens de overeenkomst. Op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen wordt geen garantie gegeven. Dit geldt ook voor delen die in de was staan bij bijvoorbeeld meubels, vloeren etc. Wanneer de andere zijde van het hout niet te behandelen is, zoals bij potdeksels, binnenkant dakbeschot e.d. kunnen we op deze onbehandelde zijde geen garantie geven.
M.     Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Wiekens Ongedierte Bestrijding bekeken en bereikbare delen.
Dit geldt tevens voor adviezen. Wiekens Ongedierte Bestrijding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor delen die niet bekeken konden worden bij de inspectie.
N.    Boktoraantastingen dienen door Wiekens Ongedierte Bestrijding open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij de inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.
O.     Indien er zich beschermde diersoorten ophouden in de kap van een gebouw en dit bekend is bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig gemeld worden bij Wiekens Ongedierte Bestrijding.
P.     Wiekens Ongedierte Bestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product en eventuele schade  ( bedoeld in de ruimste zin van het woord ) die ontstaan is door het gebruik van producten t.b.v. de werkzaamheden ( Lekkage, strepen, verkleuringen, etc. ).
Q.     Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt A, B, D, E, F, I, K, en O zal doorberekend worden.
R.     Ook het gebruik van extra vloeistof en meerspuitwerk zal als meerwerk verrekend worden.
S.     Indien de opdrachtgever de situatie veranderd aan, op of bij objecten waar garantie van toepassing is zonder dit vooraf bij Wiekens Ongedierte bestrijding te melden, dan is Wiekens Ongedierte bestrijding gemachtigd om de garantie te laten vervallen. Dit zal gelden bij iedere vorm van wering, bestrijding, etc.Onze onderneming zoals ingeschreven en waar ook onze algemene voorwaarden gedeponeerd zijn:

Wiekens Ongedierte Bestrijding  -   KvKnummer: 73548162           BTWnummer: NL859571130B01
Tags.....

Disclaimer Haren , Disclaimer Groningen , Disclaimer Stadskanaal , Disclaimer Veendam , Disclaimer Oldambt , Disclaimer Hoogezand , Disclaimer Hoogeveen , Disclaimer Assen , Disclaimer Winschoten , Disclaimer Zuidbroek , Disclaimer Delfzijl , Disclaimer Wildervank , Disclaimer Alteveer , Disclaimer Ter apel , Disclaimer Grijpskerk , Disclaimer Slochteren , Disclaimer Paterswolde , CopyDisclaimer right Pekela , Disclaimer Vriescheloo , Disclaimer Roden, Disclaimer Bedum.
Copyright © 2014-2021, Wiekens OngedierteBestrijding · All Rights reserved · E-Mail: info@w-o-b.nl KvK nr. 73548162 Btw nr. NL859571130B01

Wiekens Ongediertebestrijding
Aangesloten bij Bestrijdingstechnicus dierplagen
Aangesloten bij Platform Plaagdierbeheersing Nederland
Aangesloten bij meldpunt ongedierte.
VCA gecertificeerd
Aangesloten bij Ongediertebestrijden.
EVM gediplomeerd
KPMB IPM rattenbeheersing